طلاب و متقاضیان عزیز!

با توجه بر تصمیم حوزه مبنی بر برگزاری امتحان ورودی مشترک مراکز و مدارس فقهی در پایه ۷، مرکز فقهی قائم آزمونی برگزار نمیکند